Том 28 (67). № 1, 2017

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Березніченко Н.О.
ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ДОСВІД)

Цебро О.В.
ВЧЕННЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО НООСФЕРУ ЯК БАЗА ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (НООРЕГІОНІВ)

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Іваненко В.В., Деримедвідь О.В.
ВПЛИВ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Омецинська Н.В., Кльопа Ю.М.
ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Пазиніч О.В.
ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНОЗЕМНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Galtsova O.L.
CURRENT POLICY APPROACHES TO PRICING IN AGRICULTURE UKRAINE

Грудцина Ю.В.
ЯКІСТЬ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Кудін Б.П.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Микитенко Т.В., Ємець А.В.
НАБУТТЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Жук В.П., Омельченко А.С.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Савенко Г.Є.
ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ганущак Т.В.
ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Кучерина Л.А., Ткач С.С.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Павлова Р.К., Тимошенко В.Ф.
МЕНЕДЖМЕНТ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Кармазіна Н.В.
СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ладонько Л.С., Клименко О.М., Гладун Т.В.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Мітал О.Г.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Shaposhnykov K.S.
BUSINESS PROCESSES IN THE CORPORATE SECTOR: MANAGEMENT IN TELECOMMUNICATIONS

6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Бистряков І.К., Мороз В.В., Клиновий Д.В.
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Клиновий Д.В., Петровська І.О.
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В ПАРАДИГМІ ФІНАНСОМІКИ

7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Дяконенко О.І., Петровська І.О.
СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ В СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ УКРАЇНИ

8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Курінна О.В.
ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Міщенко Т.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Царенко О.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ