Том 30 (69). № 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Радченко Л.П.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Якименко М.А., Краснікова О.М., Борисова І.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ БЕССАРАБІЇ В СИБІР ТА КАЗАХСТАН У РОКИ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ (1906–1914 РР.)

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Busarieva Tetiana
THEORETICAL-METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE CATEGORY “KNOWLEDGE MANAGEMENT”

Скороход І.С., Горбач Л.М.
РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Байда Б.Ф.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

Горшков М.А., Лозовський О.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Гук Н.А.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ТУРИЗМУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬНИХ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ

Дергалюк Б.В.
СПРЯМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Коробка С.В.
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Крамар І.Ю.
ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Крутько М.А.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Малюта Л.Я., Дерманська Л.В.
ІННОВАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Рожко З.П., Струс Л.А., Чеснік Н.М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Khmurova Victoria, Likarchuk Lyubov
FEATURES OF SELF-GOVERNMENT FUNCTIONING IN UKRAINE

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Артюх Г.І., Горлач А.С.
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бездітко О.Є.
АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Бєлова Т.Г., Гулька В.І.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Волошина С.В., Запорожець Ю.В.
ТЕОРІЯ МОБІЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: БАЗОВІ АСПЕКТИ

Даниленко О.В., Зоценко Л.М., Братіцел М.Л.
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ (FOODTECH) В УКРАЇНІ

Данько В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

Дриженко О.А.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Кракос Ю.Б., Вепренцова К.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Куліш О.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГНУЧКИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Леган І.М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Леонова С.В.
КРЕАТИВІЗАЦІЯ ЯК ВЕКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Майорова І.М.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Mohamed Albdrane
STAFF DEVELOPMENT OF SMALL FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION: COMPARATIVE ASPECT

Ріщук Л.І., Тараєвська Л.С.
ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Савіцький А.В.
АКТИВІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ

Савко О.Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Семененко К.Ю., Юрченко В.І., Скригун Н.П.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ “FACEBOOK” ТА “INSTAGRAM”

Сідина Л.П.
ПРІОРИТЕТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МАСОВОГО ХАРЧУВАННЯ (FOODTECH) В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ШИРШОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Соколюк С.Ю.
ГАРМОНІЙНО ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІ

Фархшатова О.В.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Моргачов І.В.
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Томашук І.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Попова М.О., Кузін М.Д.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ФЛУКТУАЦІЙ

7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Karyagin Yurii, Bezpalchuk Oleksandr, Sapun Kostiantyn
THE INTEGRATED ECONOMIC AND POLITICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT IN THE ASPECT OF THE FREEDOMS OF CITIZENS AND THE DEVELOPMENT OF TOURISM

Серікова О.М.
НАКОПИЧУВАЛЬНА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ЯК НАПРЯМ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Матвієнко Г.А.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ЗА ГЛОБАЛЬНОГО СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

Ситник І.П., Микитенко Я.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Cус Т.Й.
ПРОГРАМНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

Тимошик Н.С., Семчишин Є.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Тютюник І.В.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ РОЗРИВІВ В ЕКОНОМІЦІ

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Паянок Т.М.
ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Хоча Н.В.
БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Шевченко Л.Я.
КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЇ

10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Курков М.С.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ІНВЕСТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ