Том 29 (68). № 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Бортнікова Л.П., Самійленко А.П.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Гріненко А.Ю.
ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ – ШЛЯХ ДО ПАДІННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бобровник А.В., Денисенко М.П.

МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА М. ПОРТЕРОМ: УСПІШНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Мардус Н.Ю.
ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ІЗ ПОЗИЦІЇ МАКРОЕКОНОМІКИ

Романова А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ТА ВИЇЗНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ КИЄВА

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Іваненко Л.М.

ІННОВАЦІЇ В РИТЕЙЛІ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ НАСЛІДОК РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ

Кунаєв А.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Маказан Є.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Меліхова Т.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Петрик І.В.
СТРАТЕГІЧНІ МАНЕВРИ ГНУЧКОСТІ МЕРЕЖІ ПОСТАВОК ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Полякова Ю.В.

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄС

5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Макаренко С.М., Капліна Є.О., Олійник Н.М.

НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Filon M.M., Gordeeva M.A.
INDEX OF HUMAN DEVELOPMENT AS AN INDICATOR OF SOCIAL AND ECONOMIC STATE OF SOCIETY

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Васильчишин О.Б.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГРОЗЛИВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИВЕДЕННЯ КАПІТАЛУ

Васильчук В.В.
ВТРАТИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ЗЛОВЖИВАНЬ ІЗ ПДВ

Кміть В.М., Сусляк В.В.
НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Рейнська В.Б.
ПОДАТКИ ЯК ФІСКАЛЬНА ОСНОВА ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ

Святаш С.В.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

Стащук О.В.
СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Артюх О.В.

КОНЦЕПЦІЯ СУТТЄВОСТІ В ПРАКТИЦІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ

Кармазіна Н.В.
ГЕНЕРУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР У КОНТЕКСТІ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ

Сафарова А.Т.
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ З ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ

Царенко О.В.
ІНКОРПОРУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ