Том 29 (68). № 3, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Іринчина І.Б.
ГЛОБАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ НА РИНКУ ЗДОРОВ’Я ЗА СПРИЯННЯМ КОМУНІКАТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ ISPOR

Пісна О.М.
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Сідоров В.І., Савін Р.С.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ АГРОХОЛДИНГІВ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Мардус Н.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНОСТІ ЗМІН В СТРУКТУРІ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ТОВАРІВ

Самойленко Т.Г.
«КООПЕРАЦІЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЯК НАПРЯМОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ»

Слюсаренко В.Є.
ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТРЬОХСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Суска А.А.
АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ЛІСУ

Улько Є.М.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ РІЛЛІ ЗА МАРКЕТИНГОВИМИ ПІДХОДАМИ

Філяк М.С.
ОГЛЯД ВИЗАЧНИКІВ КЛАСТЕРНОЇ СИСТЕМИ ПОСЕЛЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Андрущенко Д.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРУ

Безчасний О.У.
ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бошота Н.В.
ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО КРАЇНИ

Веремеєнко О.О.
ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Джерелюк Ю.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Михайленко О.В., Лобас А.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Савченко С.М., Селіверстова А.С.
ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Брянцев В.О., Мельниченко Г.М., Лишко С.В.
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДСИТЕМИ РЕГІОНУ НА ЙОГО РОЗВИТОК

Брянцев В.О.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ

Дармограй В.І., Корнєєв В.В., Кочарян І.С., Білоус С.П.
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Квасній О.Р., Тимечко І.Р.
АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ДРОГОБИЧЧИНІ

Клименюк М.М., Клименюк О.М., Пархоменко Н.М.
ПРОДУКТИВНІ СИЛИ ТА ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ ЯК ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Криштопа М.В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ В МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Міца В.В.
ЧИННИКИ СТРИМУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ

Чечетова Н.Ф., Гаман П.І., Павлова А.І.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ

Щелкунов В.І., Панасюк В.М., Гаман Н.О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Тарасенко Д.Л.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Бондаренко Л.Ф., Водолазська Н.В., Бондарець О.М.
ПОДАТКОВА ЗНИЖКА З ПДФО: СУТНІСТЬ ТА НЮАНСИ ЗАСТОСУВАННЯ

Дружиніна В.В., Луценко Г.П., Старчик Н.В.
СУТНІСНО-КРИТЕРІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСЦЕВОГО РИНКУ ПРАЦІ

Старостенко Г.Г.
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Андрущенко В.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЕРЕСТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АНДЕРАЙТИНГУ

Далгич К.В.
ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Сегеда Л.М.
ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВА ВПЛИВУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ НА ПЕРЕБІГ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Яцух О.О., Захарова Н.Ю.
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИКА ЙОГО ОЦІНКИ

8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Карпухно Я.М., Ткаченко Н.М.
ОБЛІК КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ

Трачова Д.М.
РОЛЬ ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

9. СТАТИСТИКА
Бабєєва O.В.
НАУКOВЕ OБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКIВ ВПЛИВУ НА ТРУДOВИЙ ПOТЕНЦIАЛ

Шемчук М.Ю.
СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СЕЗОННО СКОРИГОВАНИХ ДАНИХ З ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ ТОВАРІВ У 2017 РОЦІ

10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Демиденко В.И.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ)