Том 29 (68). № 5, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Кутузова М.М.
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Rybalchenko K.V.
FOREIGN TRADE OF HIGH-TECH GOODS AS THE ELEMENT OF NATIONAL INNOVATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Борщевський В.В., Магас В.М., Кантур К.С.
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ У СТИМУЛЮВАННІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

Манаєнко І.М., Кондратюк А.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Кононова І.В.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Міракін В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Безус П.І., Безус А.М.
ПРОЕКТУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Бозуленко О.Я., Бозуленко О.Ю.
СУТНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ

Братута О.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯВИЩА «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» ЯК ПРОЦЕСУ У СКЛАДІ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ БУТТЯ

Дармограй В.І., Качала Т.М.
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Державська А.В., Круш П.В.
АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Каличева Н.Є., Масан В.В., Старцев Д.С.
ВПЛИВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Качала Т.М., Петровська І.О.
ЗНАЧЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В ГОСПОДАРЧІЙ СИСТЕМІ РЕГІОНУ

Лохман Н.В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Мартиненко В.П., Манько І.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Міщук Є.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ БАГАТОВАРІАНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ

Москаленко В.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК

Овчарук В.В.
СТАН СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Отливанська Г.А.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЦІННОСТІ

Петровська І.О., Дармограй В.І.
МОТИВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Сімак С.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Sushenko H., Matthnai Ekouaghe
MARKETING CONCEPT IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES, CHARACTERISTICS AND EXPECTATIONS FOR TOURIST BUSINESSES

Тарасюк А.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ БІЗНЕСОМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Чернецька О.В.
СКЛАДОВІ СИНЕРГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Чіков І.А.
ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Микуланинець С.І.
ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ PEST-, SNW- ТА SWOT-АНАЛІЗІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Мареха І.С.
ЗЕМЛЯ ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ

Тарасенко Д.Л.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СТАЛОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ЗРОСТАННІ

7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Рогозян Ю.С.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ СОЦІАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Височина А.В., Самусевич Я.В.
ЕВОЛЮЦІЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБСЯГІВ ВИВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

Матвієнко Г.А.
НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ ТА СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ГОЛОВНІ ЧИННИКИ БЮДЖЕТНОЇ КРИЗИ

Огородник В.В.
ВПЛИВ БАНКІВ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Юдіна С.В., Гуржий Т.О., Писаревський Б.І.
ДЕПОЗИТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Дзюба О.М.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР

10. СТАТИСТИКА
Параниця Н.В., Шорохова С.О.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ