Том 31 (70). № 4, 2020 Частина 1

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Заяць О.І.
ЕКОНОМІКО-КОНКУРЕНТНЕ ДОМІНУВАННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Король М.М.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Лєгостаєва О.О., Кондратенко Н.Д.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕПОЧКИ ЦЕННОСТЕЙ

Poliakova J., Shaida O., Stepanov A.
PATENTING ACTIVITIES AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN THE GLOBAL ECONOMY

Юсифова Кямаля Халил
МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вецепура Н.В.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Дехтяр Н.А.
УПРОВАДЖЕННЯ ПОСТУЛАТІВ ЦИКЛІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ В УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Довганик Н.М., Чалюк Ю.О.
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ РЕФОРМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лісовська Л.С.
ВИДИ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ ВЗАЄМОДІЙ У ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Максимова О.С., Максимов С.В.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Павлова Р.К., Іваненко В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Prisyazhnyuk A.
ANALYTICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL POTENTIAL FOR CLUSTERING THE ECONOMY OF UKRAINE

Чіп Л.О.
МАКРОЕКОНОМІЧНА КОН’ЮНКТУРА АГРАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Білик В.В.
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Бойченко К.С.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Галюк І.Б., Кісь Г.Р.
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЛОГІСТИЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Григорчук Т.В.
НОСТАЛЬГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЕЙ

Грицьков Є.В.
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дегтярьова О.О.
ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Джгуташвілі Н.М.
УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СЕРВІСНОГО ПРОДУКТУ ГОТЕЛЮ

Кобилюх О.Я., Гірна О.Б., Гаєва Л.І.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Кравченко М.В., Іжболдіна О.О., Карамушка О.М.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Куделя В.І., Гриценко Н.В.
УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лесюк А.С.
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Пістунов І.М., Малахова М.Д.
ВИЗНАЧЕННЯ МІРИ РИЗИКОВАНОСТІ КЛІЄНТА

Побережна З.М.
КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ АВІАПІДПРИЄМСТВ НА КОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ

 

Том 31 (70). № 4, 2020 Частина 2

Титульна сторінка

Зміст журналу

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Селютін В.М., Ольшанський О.В., Селютін С.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Таукешева Т.Д., Даудова Г.В., Прасол В.М.
МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Трішкіна Н.І.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДНА ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Філіна О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Фощій П.М., Краснокутська Н.С.
ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Щурко У.В.
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КРЕАТИВНОГО КЛАСУ

5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дубовіч І.А., Фомічева Т.Є.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Самусевич Я.В., Височина А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕРГЕНТНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄВРОПИ

6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Сімак С.В.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ З ПОЗИЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Шевченко О.О., Кершев В.А., Лашина І.С.
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІН

7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Давиденко Н.М., Ключка О.В., Ключка С.С.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Зайонц А.В.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ ЗА РАХУНОК УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ОСНОВІ BIG DATA ТА ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Зайцева Л.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Косов А.С.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Котіна Г.М., Степура М.М., Григоренко А.І.
ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Мальований М.І., Осіпова А.А.
КРЕДИТНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Недбалюк І.Р.
ДІАЛЕКТИКА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Бугель Ю.В., Чекаловська Г.З.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ: СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лисенко А.М.
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

9. СТАТИСТИКА

Ціщик Р.В., Котис Н.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ

10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Будорацька Т.Л., Трофименко І.Б.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Ляшенко О.М., Дума Л.В., Бажанова Н.В.
БАГАТОФАКТОРНЕ ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

Пантєлєєва Н.М., Дідковський Р.М.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ І ЗНАНЬ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Яровенко Г.М., Колотіліна О.В.
ОЦІНКА РИЗИКІВ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ